Projektų finansavimas LAAIF programa

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas interneto svetainėje skelbia kvietimus  ir juose nurodytais terminais priima paraiškas projektų finansavimui pagal LAAIF programą.

1. Subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikoje veikiantiems  juridiniams asmenims arba Lietuvos Respublikoje įregistruotiems kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – pareiškėjas).

2. Subsidijos teikiamos pagal Aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašą, atsižvelgiant į kasmet tvirtinamas finansavimo kryptis.

3.  Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 Eurų per trejus metus, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti aštuoniasdešimt procentų (80%) visų tinkamų finansuoti išlaidų.

4. Šešiasdešimt procentų (60%) paskirtos subsidijos sumokama pareiškėjui po to, kai jis įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį projekte numatytą įrangą bei pateikė LAAIF Finansavimo ir priežiūros sutartyje nurodytus dokumentus. Likusi keturiasdešimties procentų (40%) paskirtos subsidijos dalis sumokama po vienerių metų, pareiškėjui pateikus įrenginio, kurio įsigijimui skirta subsidija, eksploatacijos rezultatus (galutinio įgyvendinimo ataskaitą apie pasiektus aplinkosaugos rodiklius).

5. Subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.