ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2016 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Lėšų paskirtis Suma, EUR
1. Nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžioje 3.789.400,00
2. Pajamos (planuojamos) per 2016 m. 2.500.000,00
3. Išlaidos pagal priemones: 6.289.400,00
3.1. praėjusio laikotarpio prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti paskirstytos lėšos: 3.789.000,55
3.1.1. visuomenės švietimas ir mokymas (pagal pasirašytas sutartis ir vykdomus viešųjų pirkimų konkursus): 86.648,10
TV laidų sukūrimo ir transliavimo visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymo, švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo klausimais paslaugų pirkimas. 86.648,10
3.1.2. dotacijos savivaldybėms (pagal pasirašytas sutartis ir aplinkos ministro įsakymu skirtas lėšas): 3.392.753,00
3.1.2.1. dotacijos padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo 93.073,00
3.1.2.2. dotacijos pakuotės atliekų surinkimui iš gyvenamųjų namų kvartalų 3.299.680,00
3.1.3. subsidijos ūkio subjektams (pagal pasirašytas sutartis) 167.370,13
3.1.4. projekto „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“ administravimo paslaugų pirkimas 17.400,00
3.1.5. Lietuvoje ir kitose šalyse taikomų gaminių atliekų perdirbimo technologijų ir teismų praktikos analizė 37.650,00
3.1.6. Vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) įrengimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose. Projekto vykdytojas – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 87.179,32
3.2. planuojamos išlaidos pagal naujo laikotarpio priemones: 2.500.399,45
3.2.1. visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymo, švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo klausimais priemonės 125.000,00

3.2.2.

 

programos lėšų ir mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis administravimo priemonės: 852.000,00
3.2.2.1. darbo užmokestis (įskaitant įmokas Sodrai) 736.400,00
3.2.2.2. išlaidos, susijusios su atliekų tvarkymo programos lėšų ir mokesčio už aplinkos teršimą administravimu 105.600,00
3.2.2.3. priemonių aplinkos tvarkymo (pakuotės atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų) akcijai „Darom“ įsigijimas 5.300,00
3.2.2.4. atliekomis užterštų teritorijų identifikavimas ir aplinkos tvarkymo (atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų) akcijos koordinavimas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teritorijose: 4.700,00
3.2.2.4.1. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 900,00
3.2.2.4.2. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 900,00
3.2.2.4. 3. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 900,00
3.2.2.4.4. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 400,00
3.2.2.4.5. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas 400,00
3.2.2.4.6. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 400,00
3.2.2.4.7. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 400,00
3.2.2.4.8. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 400,00
3.2.3. dotacijos savivaldybėms: 1.230.852,45
3.2.3.1. pakuotės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui 1.180.852,45
3.2.3.2. padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo 50.000,00
3.2.4. komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijos parengimas (išanalizuoti galimus dumblo sutvarkymo būdus ir finansavimo šaltinius) 40.547,00
3.2.5. įvertinti mokesčių už atliekų tvarkymą mechaninio-biologinio apdorojimo ir atliekų deginimo įrenginiuose reikalingumą ir nustatyti šio mokesčio dydį 40.500,00
3.2.6. pavojingųjų atliekų technologinių srautų analizės paslaugų pirkimas 35.000,00
3.2.7. visuomenės pasitikėjimo atliekų tvarkymo sistema tyrimas (priemonė numatyta VATP). Priemonė bus įgyvendinta už 2016 metus. 1.750,00
3.2.8. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano pakeitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos parengimo ir vertinimo paslaugų pirkimas 6.050,00
3.2.9. ALIS pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo išdavimo modulio modernizavimas 120.000,000
3.2.10.

Atliekų tvarkytojų valstybės registro palaikymas bei modernizavimas

Projekto vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra

48.700,00
3.3. nepaskirstytos lėšos (3-3.1-3.2) 00,00

______________