Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas skelbia kvietimus ir juose nurodytais terminais priima paraiškas investicinių projektų finansavimui pagal Atliekų tvarkymo programą.

Subsidijos teikiamos Pareiškėjams elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimui, funkcionavimui ir vystymui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu ir kasmet tvirtinamu Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo priemonių planu. Subsidija teikiama tam pačiam Pareiškėjui tik vienam projektui toms pačioms atliekoms tvarkyti pagal tą patį Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo priemonių planą. Įgyvendinant remiamus projektus, tvarkomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje surenkamos atliekos.

Ūkio subjektams skiriama subsidijos suma negali viršyti 200 000 Eurų ir ne daugiau kaip 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos priemonės finansavimo išlaidos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir skirtos elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimo, funkcionavimo ir vystymo projektų įgyvendinimui.

Projekto, kuriam skiriama subsidija, įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia laikoma subsidijų teikimo sutarties įsigaliojimo data. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga laikoma Projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data.

Pareiškėjas už gautas lėšas (subsidijas, dotacijas) įsigytą materialų ir nematerialų turtą valdo nuosavybės teise ir naudoja savo veikloje pagal nustatytą paskirtį ne mažiau kaip penkerius metus.

Subsidijos teikiamos laikantis šių sąlygų:

–  60 procentų paskirtos subsidijos (toliau – Pirmoji subsidijos dalis) sumokama, kai Pareiškėjas įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį projekte numatytus įrenginius ir pateikė Atsakingai institucijai mokėjimo prašymą pagal aplinkos ministro patvirtintą formą. Pirmoji subsidijos dalis negali būti išmokėta anksčiau nei Atsakingos institucijos vadovas patvirtina projekto techninio įgyvendinimo ataskaitą;

–  40 procentų paskirtos subsidijos (toliau – Antroji subsidijos dalis) sumokama, kai Pareiškėjas pateikė Atsakingai institucijai pirmųjų vienerių metų įrenginių, kurių įsigijimui skirta parama, eksploatacijos rezultatus apie faktiškai pasiektus projekto aplinkosaugos rodiklius. Antroji subsidijos dalis negali būti išmokėta anksčiau nei Atsakingos institucijos vadovas patvirtina projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą.