Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika

Atliekų projekto aplinkosauginio techninio vertinimo balų lentelė (1 priedas)

Atmosferos apsaugos projekto aplinkosauginio techninio vertinimo balų lentelė (2 priedas)

Taršos prevencijos projekto aplinkosauginio techninio vertinimo balų lentelė (3 priedas)

Vandens apsaugos projekto aplinkosauginio techninio vertinimo balų lentelė (4 priedas)

Gaminio ar pakuotės atliekų tvarkymo projekto aplinkosauginio techninio vertinimo balų lentelė (5 priedas)

Projektų paraiškų atrankos eilė rezultatų suvestinė (6 priedas)

Antrosios subsidijos dalies išmokėjimo dydis (7 priedas)