PRIE PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI PAGAL LAAIF PROGRAMĄ PRIVALOMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 1. Įgaliojimas pasirašyti Paraišką LAAIF programos lėšomis finansuojamam projektui (toliau – Paraiška) ir deklaraciją (jei Paraiška pasirašyta ne pareiškėjo vadovo).
 2. Pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys mokesčių atidėjimą ar jų kopijos.
 3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: a)Kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą; b)Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (banko sąskaitos(-ų) išrašas ar banko pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas, indėlius).
 4. Dokumentai, įrodantys, kad investicinio projekto įrangos, paslaugų ar darbų tiekėjai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pirkimų skelbimas, pirkimų sąlygos (kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pasiūlymo forma ir kt.), pirkėjų apklausos dokumentai, rangovų ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai, sutartys su rangovais ir/ar tiekėjais ir sutartis pagrindžiančios sąmatos).

Tais atvejais, kai nėra pradėtos/užbaigtos pirkimų procedūros, turi būti pateikti:

 • Dokumentai, pagrindžiantys planuojamos įsigyti įrangos, paslaugų ar darbų kainą (ne mažiau kaip 3 tiekėjų kainų apklausos raštai bei tiekėjų rašytiniai pasiūlymai tiekti ir/ar sumontuoti bei suderinti įrangą arba kiti dokumentai, parodantys įrangos ir/ar darbų rinkos kainas ir pareiškėjo paaiškinimas, jeigu pasirinkta ne mažiausia gautų pasiūlymų kaina arba gauti mažiau kaip 3 pasiūlymai).
 • Pirkimų planas, kuriame turi būti nurodyta įrangos įsigijimo ir su jos montavimu bei paleidimu derinimu susijusių paslaugų ir darbų pirkimo būdas, techninių specifikacijų bei kitų pirkimų sąlygų parengimo, pirkimų skelbimo paskelbimo arba tiekėjų apklausos (tiekėjams prašymų teikti pasiūlymus išsiuntimo), rangovų ar tiekėjų pasiūlymų gavimas, rangovų ar tiekėjų pasiūlymų vertinimo bei sutarčių su rangovais ir/ar tiekėjais pasirašymo procedūrų atlikimo ir pateikimo LAAIF datos.
 1. Sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, pagrindžiančių planuojamą tvarkymui gauti atliekų ar nuotekų kiekį, būtiną pasiekti planuojamą realų aplinkos apsaugos efektą, kopijos (jei taikoma).
 2. Sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, pagrindžiančių po Projekto įgyvendinimo susidarančių atliekų sutvarkymą, jei jų tvarkymo veiklą vykdo kitas juridinis asmuo, kopijos (jei taikoma).
 3. Sutarčių, ketinimų protokolų ar kitų dokumentų, pagrindžiančių būsimo produkto realizacijos kiekius, kopijos (jei taikoma).
 4. Pareiškėjo paskutinių dviejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentai (metinės pelno nuostolių ir balanso ataskaitos).
 5. Vykdomos veiklos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba Taršos leidimo (toliau – Leidimas) ir planuojamos veiklos Leidimo (jei jis yra gautas) su priedais kopijos, jei pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-528„Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ arba pagal 2014 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ toks Leidimas yra privalomas, arba Pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad toks Leidimas neprivalomas. Jeigu Leidimas projektu planuojamai veiklai yra privalomas, tačiau nėra gautas/pakeistas, Leidimo pateikimo terminai nurodomi prie paraiškos pridedamame pareiškėjo rašte (jei taikoma).
 6. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos kopija (jei taikoma).
 7. Reikalingų statybą leidžiančių dokumentų (jei jie gauti) kopijos arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad tokie dokumentai neprivalomi. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas Projektu statomam statiniui yra privalomas, tačiau nėra gautas, jo pateikimo terminai nurodomi prie paraiškos pridedamame pareiškėjo rašte (jei taikoma).
 8. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir atsakingos institucijos sprendimas dėl veiklos galimumo arba atrankos išvada, kad teikiamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus), kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas arba jo atranka neprivalomi.
 9. Taršos emisijų/atliekų kiekių skaičiavimas iki Projekto įgyvendinimo ir/ar juos pagrindžiantys dokumentai (laboratorinių tyrimų/matavimų protokolai, inventorizacijos atskaita arba kt.).
 10. Taršos emisijų kiekių skaičiavimas po Projekto įgyvendinimo.
 11. Principinė technologinė schema, kurioje būtų išskirta (pažymėta) diegama įranga (pvz.: atskiros valymo įrenginių grandys, valdymo skydas, debitomatis ir kiti priklausiniai), tiesiogiai susijusi su projektu.
 12. Techninis projektas, pasirašytas Statytojo (užsakovo) bei projekto vadovo. Jeigu techninio projekto rengti neprivaloma, pateikiamas tai paaiškinantis (nurodant teisės aktus, priežastis) pareiškėjo raštas. Jeigu techninis projektas planuojamas rengti pagal Rangos sutartį kartu su statybos darbais ir jų pirkimas nėra pradėtas arba baigtas, techninio projekto parengimo terminai nurodomi prie paraiškos pridedamame pareiškėjo rašte (jei taikoma).
 13. Atsižvelgiant į projekto kryptį (vandenų apsauga, aplinkos oro apsauga arba prevencinis) praėjusių metų nuotekų tvarkymo, aplinkos oro apsaugos, atliekų susidarymo bei tvarkymo metinės ataskaitos arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad nuotekų, aplinkos oro apsaugos arba atliekų apskaitos metinės ataskaitos neprivalomos.
 14. Praėjusių metų ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (forma FRO 438, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54) (su Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinimu apie ataskaitos gavimą). Jei ataskaita neprivaloma teikti, pateikiamas Pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama, kad tokia ataskaita neprivaloma.

Pastabos:

 1. Jeigu prieduose pateikti ne originalūs dokumentai, o jų kopijos, jos turi būti teikiamos su kopijos tikrumo žyma, t.y. turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) 53-55 punktus.
 2. Kai Licencijos ir Leidimai negali būti pateikti kartu su paraiška, pareiškėjas raštu turi nurodyti planuojamą šių dokumentų pateikimo datą.
 3. Visi priedai turi būti sunumeruoti ir susegti į segtuvus. Priedai pateikiami su priedų sąrašu. Jei prieduose esantis dokumentas pateiktas užsienio kalba, prie jo turi būti pridėtas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.