LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ

 2010 m. spalio 12 d. Nr. D1-858

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2009, Nr. 159-7202) 2.104 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2007, Nr. 17-631) 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 ir 6 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo“ (Žin., 2010, Nr. 104-5372):

 1. Nusprendžiu pertvarkyti viešąją įstaigą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą į biudžetinę įstaigą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą nuo 2011 m. sausio 1 d.
 2. Pavedu viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktorei Linai Mačėnienei:

2.1. ne vėliau kaip pirmąją šio įsakymo viešo paskelbimo dieną apie įstaigos pertvarkymą pranešti Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. po šio įsakymo viešo paskelbimo apie pertvarkymą pranešti raštu visiems įstaigos kreditoriams teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3. atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos pertvarkymu.

 1. Tvirtinu biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo nuostatus (pridedama).
 2. Nustatau, kad šio įsakymo įgyvendinimą kontroliuoja aplinkos viceministras Aleksandras Spruogis.

APLINKOS MINISTRAS                                                                                                                                       GEDIMINAS KAZLAUSKAS

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. (1.16-0203)-5K-1021228)-6K-1009098

______________

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-858

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) yra įstaiga prie ministerijos.
 2. LAAIF savininkė yra valstybė.
 3. LAAIF savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija).
 4. LAAIF paskirtis – pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų tvarkymo srityse, administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų lėšas ir įgyvendinant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo reikalavimus.
 5. LAAIF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 87-3662), Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) ir kitais įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, LAAIF darbo reglamentu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. LAAIF yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“.

7.

KEISTA:

2012 01 31 įsakymu Nr. D1-84 (nuo 2012 02 05)

(Žin., 2012, Nr. 16-696)

LAAIF buveinės adresas – Vytauto g. 12, Vilnius, LT-08118, Lietuvos Respublika.

 1. LAAIF yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. LAAIF finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
 2. Įstatymų nustatytas LAAIF savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, kuri:

9.1. keičia LAAIF nuostatus;

9.2. priima į pareigas ir atleidžia LAAIF direktorių;

9.3. priima sprendimą dėl LAAIF buveinės pakeitimo;

9.4. tvirtina arba paveda LAAIF direktoriui tvirtinti metinį veiklos planą.

 1. Vieši pranešimai skelbiami LAAIF interneto svetainėje (www.laaif.lt). Teisės aktų nustatyta tvarka vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 2. LAAIF nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. LAAIF VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

KEISTA (skyrius):

2010 12 09 įsakymu Nr. D1-977 (nuo 2010 12 17)

(Žin., 2010, Nr. 147-7542)

 1. LAAIF veiklos tikslai:

12.1. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo srityse;

12.2. skatinti racionalų gamtos išteklių naudojimą įgyvendinant aplinkos apsaugos investicinius projektus;

12.3. mažinti neigiamą poveikį aplinkai klimato kaitos ir atliekų tvarkymo srityse.

 1. LAAIF atlieka šias funkcijas:

13.1. įgyvendindamas 12.1 punkte nurodytus veiklos tikslus:

13.1.1. rengia įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo srityse;

13.1.2. rengia ir teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl paramą iš Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo specialiosios programos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo specialiosios programos ir Klimato kaitos specialiosios programos (toliau – Programų) reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

13.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas Aplinkos ministerijai, informaciją, susijusią su paramos iš Programų teikimu;

13.1.4. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl prekybos šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais (toliau – ATL) sistemos tobulinimo;

13.1.5. rengia įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų lėšų administravimo, JTBKKK įgyvendinimo ir Kioto protokolo reikalavimų srityse;

13.2. įgyvendindamas 12.2 punkte nurodytus veiklos tikslus:

13.2.1. skatina atsinaujinančių energijos išteklių (medienos, šiaudų, durpių, biodujų, komunalinių ir degiųjų atliekų, vėjo, saulės, hidroenergijos ir žaliavų biodegalams gaminti) naudojimą, siekiant didinti šių išteklių dalį bendrame Lietuvos elektros energijos gamybos balanse;

13.2.2. skatina vėjo, saulės elektrinių, hidroelektrinių ir biokurą naudojančių termofikacinių elektrinių statybą, siekiant gaminti energiją iš atsinaujinančių išteklių;

13.2.3. skatina šildymo sistemų rekonstrukciją, keičiant kuro rūšį iš kieto kuro į kurą, pagamintą naudojant atsinaujinančius išteklius (gamtines dujas, biokurą, geoterminius išteklius);

13.3. įgyvendindamas 12.3 punkte nurodytus veiklos tikslus:

13.3.1. dalyvauja administruojant Programų lėšas ir administruoja teisėtai gautas lėšas įgyvendinant šių Programų tikslus;

13.3.2. pagal kompetenciją rengia kvietimus teikti projektų paraiškas, tikrina ir vertina projektų paraiškas;

13.3.3. pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašą dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, prižiūri ir kontroliuoja paramą gavusių projektų įgyvendinimą, dalyvauja tikrinant ir vertinant mokėjimo prašymus, kontroliuojant jų pagrindu atliekamus mokėjimus, kaupia su teikiama parama susijusią informaciją, įtraukia duomenis į informacinę sistemą, organizuoja suteiktos paramos viešinimą, vykdo kitas susijusias funkcijas;

13.3.4. dalyvauja įgyvendinant iš Programų finansuojamus projektus;

13.3.5. pagal kompetenciją organizuoja informacinius ar mokymo seminarus, teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams projektų vertinimo klausimais;

13.3.6. tvarko Lietuvos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) registrą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2216/2004/EB dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos sutinkamai su 2003/87/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva ir 280/2004/EB Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimu (OL L, 2004-12-29, Nr. 386-1) ir kitais teisės aktais, nustatyta tvarka teikia registro duomenis, organizuoja ŠESD registro techninės bazės tobulinimą, konsultuoja ŠESD registro naudotojus ir bendrai įgyvendinamų (toliau – BĮ) projektų rengėjus;

13.3.7. nustatyta tvarka organizuoja JTBKKK Kioto protokole nurodytų BĮ projektų idėjų svarstymą;

13.3.8. renka ir kaupia informaciją apie ATL, Kioto vienetus ir BĮ projektų įgyvendinimo eigą bei teikia apie juos ataskaitas Aplinkos ministerijai;

13.3.9. pagal kompetenciją įgyvendina kitas su JTBKKK ir Kioto protokolo reikalavimų įgyvendinimu susijusias funkcijas;

13.3.10. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. LAAIF TEISĖS

 1. LAAIF, įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais gauti informaciją ir duomenis iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, reikalingus LAAIF funkcijoms atlikti;

14.2. prireikus sudaryti komisijas bei darbo grupes atitinkamiems LAAIF kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, prireikus kviestis kitų įstaigų bei organizacijų specialistus bei ekspertus;

14.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, kitų fizinių ar juridinių asmenų LAAIF veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

14.4. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus, reikalingus LAAIF funkcijoms atlikti;

14.5. kviestis ekspertus išvadoms, vertinimams ar konsultacijoms, kurių reikia įgyvendinant LAAIF veiklos tikslus ir funkcijas, gauti, sudaryti sutartis dėl išvadų, vertinimų ar konsultacijų teikimo;

14.6. kitas teisėtai gautas lėšas naudoti LAAIF veiklai vykdyti, išskyrus darbo užmokesčiui išmokėti;

14.7. pagal kompetenciją palaikyti ryšius su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis.

 1. LAAIF turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 1. LAAIF VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. LAAIF veikla organizuojama pagal aplinkos ministro arba jo pavedimu LAAIF direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.
 2. LAAIF veikla reglamentuojama direktoriaus tvirtinamais LAAIF darbo reglamentu, LAAIF skyrių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.
 3. LAAIF vadovauja direktorius.
 4. LAAIF direktorių 4 metų kadencijai (ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, suteikia jam atostogas, skatina jį ir skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas aplinkos ministras. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.
 5. LAAIF direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. LAAIF direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) direktoriui.
 6. LAAIF direktorius:

21.1. organizuoja LAAIF darbą, kad būtų įgyvendinami LAAIF uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

21.2. teikia aplinkos ministrui tvirtinti LAAIF struktūrą, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato direktoriaus pavaduotojo (-ų) administravimo sritis;

KEISTA:

2010 12 09 įsakymu Nr. D1-977 (nuo 2010 12 17)

(Žin., 2010, Nr. 147-7542)

21.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų LAAIF valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su kitais LAAIF darbuotojais, skatina juos, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

21.4. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

21.5. užtikrina, kad buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

21.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

21.7. atsako už veiksmingą LAAIF vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

21.8. organizuoja LAAIF valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimą;

21.9. tvirtina ir kasmet teikia aplinkos ministrui LAAIF metinės veiklos ataskaitą;

21.10. atstovauja LAAIF sudarant civilinius sandorius;

21.11. atstovauja LAAIF įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

21.12. atstovauja LAAIF arba teisės aktų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus atstovauti LAAIF teisminėse institucijose, arbitražuose;

21.13. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir LAAIF nuostatų;

21.14. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

21.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jam pavestas funkcijas ir naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 1. LAAIF direktoriaus laikinai nesant, LAAIF direktoriaus funkcijas jo pavedimu atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų.
 2. LAAIF direktoriaus pavaduotojas (-ai):

23.1. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis atsako už šiuose nuostatuose LAAIF pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimo organizavimą ir koordinavimą;

23.2. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis koordinuoja LAAIF padalinių veiklą;

23.3. atlieka kitas LAAIF direktoriaus pavestas ar teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 1. LAAIF valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), atleidimo iš darbo (pareigų), darbo užmokesčio, pašalpų mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, teises ir pareigas, tarnybinę ir drausminę atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 1. LAAIF VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. LAAIF metinio veiklos plano vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba.
 2. LAAIF finansų kontrolę vykdo LAAIF direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
 3. LAAIF valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vidaus auditą – Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba.
 4. Metinio veiklos plano vykdymo kontrolę atlieka LAAIF direktorius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. LAAIF pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________