Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklą, sąrašas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 20; Vyriausybės Žinios, 1992, Nr. 5-75);
 2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);
 3. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);
 4. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 87-3662);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-858 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ (Žin., 2010, Nr. 122-6221).

 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa

 1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 437 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo (Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo)“ (Žin., 2003, Nr. 85-3890; 2010, Nr. 112-5700; 2011, Nr. 46-2206);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2011 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 59-2834);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D1-256 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2012 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1746);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2013 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 66-3313);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 110-5648).

Atliekų tvarkymo programa

 1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);
 2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo (Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo)“ (Žin., 2004, Nr. 41-1346; 2010, Nr. 65-3260);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 110-5648).

 

Klimato kaitos specialioji programa

 1. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 87-3662);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių subsidijų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 20-972);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-131 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1114);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. D1-191 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir atrankos būdų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 27-1315);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 110-5648).

 

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro veikla

 

 1. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 811 „Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo (Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo)“
 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-470 „Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. D1-590 „Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo“