Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme korupcijos prevencija apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama neleisti korupcijai atsirasti ir plėtotis. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pagrindinė funkcija yra efektyviai, skaidriai administruoti aplinkos taršos mažinimo projektus, finansuojamus iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo, Klimato kaitos specialiosios programų lėšų. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas siekia, kad darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas ir priimdami sprendimus, vadovautųsi teisės aktų reikalavimais, etikos ir moralės normomis, nešališkumo, profesionalumo, objektyvumo, konfidencialumo ir atsakomybės principais.

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo darbuotojams taisykles rasite čia.

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus, netinkamą tiesioginių pareigų vykdymą ar nevykdymą, apie tai galite informuoti:

· paštu – Vilniaus g. 28, Vilnius LT-01402;

· el.paštu – laaif@laaif.lt;

· faksu – (8 5) 2169399.

Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 Naudingos nuorodos:

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos korupcijos prevencija;

· Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

· Nacionalinė kovos su korupcija programa;

·  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

·  Transparency international Lietuvos skyrius;

·  www.kysiai.lt.