Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) paskirtis – pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų tvarkymo srityse, administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo ir Klimato kaitos specialiosios programos) lėšas.

Įgyvendindamas nuostatuose numatytus veiklos tikslus, LAAIF tikrina ir vertina projektų paraiškas, dalyvauja sudarant finansavimo sutartis, prižiūri ir kontroliuoja paramą gavusių projektų įgyvendinimą, dalyvauja tikrinant ir vertinant mokėjimo prašymus, kontroliuojant jų pagrindu atliekamus mokėjimus, vykdo kitas susijusias funkcijas.

Pagrindinės veiklos sritys

  *  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl aplinkos apsaugos investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nustatytų funkcijų vykdymas. Programos lėšomis finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

  * Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. Dl-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo“, nustatytų funkcijų vykdymas. Šios programos tikslai yra aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis, finansuojant šių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, įskaitant ir investicinių projektų įgyvendinimą, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymą, švietimą ir informavimą, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, funkcionavimą ir vystymą, teikiant dotacijas savivaldybėms ir subsidijas ūkio subjektams.

  * Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. Dl-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų funkcijų vykdymas. Programos lėšomis finansuojami projektai, kurie susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

  *  Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro (toliau – Registras) priežiūros funkcijos, užtikrinant Registro tvarkymo funkcijas, registruojant ūkinės veiklos vykdytojams išduotus, turimus, perleistus ir panaikintus Registro objektus.